۱۳۸۷ آذر ۳۰, شنبه

نگاهی به بهایی ستیزی در ایران ازدیدگاه جامعه شناسی

کمتر ایرانی هست که به شکلی در معرض سم پاشی های بهایی ستیزان قرار نگرفته باشد. واقعیت دردناک این است که حتی روشنفکران ما گاه تا حدّی تبلیغات بهایی ستیزانه را بی‌هیچ مقاومت پذیرفته اند. مقالۀ جامعه شناس بهایی نادر سعیدی از ریشه ها و چند و چون این ستیزمی‌گوید. به گمان من یکی از بهترین نوشته ها دربارۀ این موضوع است.
قسمت اوّل مقاله را در اینجا بخوانید، قسمت دوم را در این پیوند، و قسمت آخر را در اینجا.

هیچ نظری موجود نیست: